Kategorie
Artykuły

Taniec okiem kamery. Sztuka tańca w mediach audiowizualnych

Udostępniam monografię „Taniec okiem kamery. Sztuka tańca w mediach audiowizualnych”, powstałą w ramach projektu stypendialnego MKDNiS.

Projekt miał na celu badanie specyfiki filmu tańca i analizę strategii rozwijanych przez twórców łączących taniec z medium filmowym, oraz stworzenie opracowania kompleksowo prezentującego fenomen filmu tańca z perspektywy krytyczno-analitycznej i artystycznej.

Kwerenda na potrzeby projektu obejmowała ponad 500 filmów tańca, zebranych w archiwach festiwali filmowych, oraz innych instytucji dokumentujących materiały audiowizualne, na platformach VOD, oraz prezentowanych w bieżących katalogach i programach filmowych. Baza w postaci listy ponad 500 filmów tańca powstała w rezultacie tej kwerendy została zamieszczona jako aneks.

Pierwsza część opracowania poświęcona jest identyfikacji  cech i problemów specyficznych dla filmu tańca. Koncentruje się na aspektach prezentacji, kompozycji i koncepcji analizowanych prac, które wynikają z narzędzi i środków swoistych dla mediów audiowizualnych, a więc poszerzają możliwości choreografii w sposób nieosiągalny na scenie. Omówione zostały także wybrane przykłady dzieł, w których środki te w połączeniu z tańcem i choreografią prowadzą do wytwarzania nowych jakości artystycznych. W opracowaniu szczególny nacisk położony został na kilka kluczowych elementów, które odróżniają film tańca od tańca na scenie – związanych m.in. z operowaniem perspektywą, montażem, budowaniem lub zaburzaniem poczucia ciągłości w czasie, przestrzeni i trajektorii ruchu, oraz relacji ruchu ciała z krajobrazem. Ze względu na bardzo ograniczoną literaturę przedmiotu w Polsce, w pierwszych rozdziałach przybliżone zostały związki tańca i filmu w perspektywie historycznej i gatunkowej.

Uzupełnieniem badań było także przeprowadzenie ośmiu pogłębionych wywiadów z artystami, którzy swoją działalność twórczą w obszarze filmu tańca w mediach audiowizualnych łączą z aktywnością na innych powiązanych polach (m.in. pracy kuratorskiej, edukacyjnej, badawczej), prezentując różne perspektywy wobec filmu tańca.. Rozmowy te, stanowiąc drugą część publikacji, nie tylko dają wgląd w indywidualne podejścia i praktyki twórcze artystów, ale także w szerszą refleksję nad formami i potencjałem screendance.

Dziękuję wszystkim artystom, którzy zgodzili się na rozmowę, oraz instytucjom, które umożliwiły mi prowadzenie kwerendy i opracowanie tej publikacji. Mam nadzieję, że odpowie ono na potrzeby środowisk twórczych i wspieranie twórczego wykorzystania potencjału medium filmowego w prezentacji tańca, a także przyczyni się do poszerzenie wiedzy i krytycznego odbioru sztuki tańca w mediach audiowizualnych.

Opracowanie w formacie PDF jest dostępne POD TYM LINKIEM

Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *